بررسي امکان شبکه‌سازي کتابخانه‌هاي مساجد در ايران

نام نویسنده: غفاری، سعید مقطع تحصیلی: دکتری دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات  استاد راهنما: دکتر یحیی دوستدار استاد مشاور: دکتر علی شکویی سال انتشار: 1382
چکیده: با استفاده از پژوهش پیمایشی، نیروی انسانی، تجهیزات، منابع اطلاعاتی و نحوه سازماندهی آنها، انواع فعالیت‌های کتابخانه‌های مساجد با استفاده از پرسش‌نامه در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت. هدف نهایی از پژوهش ارائه طرح پیشنهادی شبکه اطلاعاتی بین این کتابخانه‌ها است. ابزار گرد‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است که 94% آنها تکمیل و عودت داده شدند. در مروری بر مطالعات ایران و جهان برخی از پژوهش‌ها که با هدف این پژوهش رابطه نزدیک‌تری دارند آورده شده و در بحث تعریف علم، طبقه‌بندی‌های علوم از دیدگاه متقدمین و متاخرین بیان گردید. در تجزیه تحلیل اطلاعات نرم‌افزار SPSS و در رسم نمودارها هاروارد گراف HG مورد استفاده قرار گرفت. برخی از یافته‌های پژوهش عبارتند از:   21% از مدیران کتابخانه‌های مساجد تهران دارای تحصیلات کتابداری بوده و مدیران مساجد قم و سایر شهرستان‌ها دارای مدرک کارشناسی غیرکتابداری هستند. فقط دو مدیر دارای تحصیلات کتابداری در حد کارشناسی ارشد وجود دارد. میانگین تعداد کارکنان با تحصیلات کتابداری 8/1 نفر است. بیش از نیمی از کتابخانه‌های مساجد بودجه آنها از طریق هیات امناء تامین می‌شود. کتابخانه‌های مساجد مورد بررسی از امکانات یکدیگر بی اطلاع هستند و دوباهر‌کاری‌هایی در کتابخانه‌ها انجام می‌شود. علیرغم مشکل بودجه3/4 از کتابخانه‌های مساجد مشتاق پیوستن به شبکه هستند. با توجه به یافته‌‌ها و برای رفع مشکل و کمبودها طرح شبکه‌ای با ریخت‌شناسی متمرکز ترکیبی و سلسله مراتبی پیشنهاد شد که اجزای آن را یک مرکز هماهنگ کننده، 12 مرکز مادر و 103 مرکز فرعی در سطح کشور تشکیل می‌دهند. در فصل آخر پوشش موضوعی، اختیارات مالی و اداری، محتویات، کار کردها، پیش‌نیازها، مراحل طراحی و تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز شبکه پیشنهادی مورد بحث قرار گرفت و در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت ارایه گردید

هيچ نظري ثبت نشده است
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -