اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خراسان جنوبی

تا این لحظه تعداد ۱۶۸ کتابدار از ۱۶۴ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۰۵۵۴۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۵ کتابخانه درجه دو و ۲۱ کتابخانه درجه سه و ۵۱ کتابخانه درجه چهار و ۸۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۶۲ کتابخانه شهری و ۱۰۲ کتابخانه روستایی است و ۱۱۲۲۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۴۰۷۶ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۰۵ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۵۰ کتابخانه روستایی و ۵۵ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۴۷۱۶۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۶۴)

۱۲
۴۰
۱۶
۱۶
۱۴
۲۳
۶

کتابداران (تعداد کل: ۱۶۸)

۱۰
۴۲
۱۷
۱۶
۱۵
۱۸
۲۵
۵

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۰۵)

۰
۳۴
۱۴
۹
۲۱
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۳ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۸۴۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۴ کتابخانه شهری و ۲۸۴۹ کتابخانه روستایی است و ۷۳۷۰۳۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۵۰۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -