اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خراسان رضوی

تا این لحظه تعداد ۵۰۸ کتابدار از ۱۱۳۴ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۹۲۴۷۹۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۱۵ کتابخانه درجه یک و ۱۸ کتابخانه درجه دو و ۷۸ کتابخانه درجه سه و ۲۲۵ کتابخانه درجه چهار و ۷۹۸ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۹۳ کتابخانه شهری و ۶۴۱ کتابخانه روستایی است و ۶۰۸۱۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۶۲۵۰۲ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۴۳۹ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۲۶۰ کتابخانه روستایی و ۱۷۹ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۶۲۶۷۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۱۳۴)

۳۲
۱۹
۸۵
۶۰
۴۱
۷۲
۲۶۰
۲۵
۳۸
۱۴
۴۶
۱۶
۲۱
۱۸
۴۱
۱۶
۲۲
۱۶

کتابداران (تعداد کل: ۵۰۸)

۳۲
۲
۱۱۷
۱۳
۲۱
۳۷
۶۳
۱۰
۸
۳۳
۱
۱۷
۰
۸
۱۴

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۴۳۹)

۱۱
۴
۶۵
۱۹
۱۴
۳۳
۵۹
۱۳۰
۰
۱۱
۱۰
۳
۰
۱
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -