اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خراسان شمالی

تا این لحظه تعداد ۱۱۶ کتابدار از ۱۷۳ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۶۳۵۱۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۱ کتابخانه درجه یک و ۵ کتابخانه درجه دو و ۶ کتابخانه درجه سه و ۲۳ کتابخانه درجه چهار و ۱۳۸ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۸۱ کتابخانه شهری و ۹۲ کتابخانه روستایی است و ۹۹۶۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۱۱۵۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۰۹ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۸۱ کتابخانه روستایی و ۲۸ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۳۱۶۵۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۷۳)

۶۲
۱۴
۹
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۱۶)

۳۶
۱۱
۱۱
۸
۰

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۰۹)

۱۷
۱۱
۳
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۰۳ کتابدار از ۷۲۶۵ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۱۹۶۹۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۴۹ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۳ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۲۲ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۵۳ کتابخانه شهری و ۲۸۱۲ کتابخانه روستایی است و ۷۲۹۴۶۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۳۴۵۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۱۴ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۲۰۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -