اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خوزستان

تا این لحظه تعداد ۲۴ کتابدار از ۱۷۹ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۳۳۲۲۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۴ کتابخانه درجه دو و ۱۶ کتابخانه درجه سه و ۳۸ کتابخانه درجه چهار و ۱۲۱ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۳۹ کتابخانه شهری و ۴۰ کتابخانه روستایی است و ۱۸۱۹۵ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۳۹۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۳۸ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۳۰ کتابخانه روستایی و ۱۰۸ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۵۷۴۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۷۹)

۴۳
۱
۲۷
۳۵
۴
۲

کتابداران (تعداد کل: ۲۴)

۰
۱۰
۰
۰
۰

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۳۸)

۴۶
۰
۲۵
۰
۰
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۰ کتابدار از ۷۳۳۸ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۱۸۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۲ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۰ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۸۶ کتابخانه شهری و ۲۸۵۲ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۴۶۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۳۴۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۶ کتابخانه شهری و ۳۱۲۱ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۳۵۱۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -