اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان خوزستان

تا این لحظه تعداد ۲۵ کتابدار از ۱۸۱ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۳۷۱۲۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۴ کتابخانه درجه دو و ۱۶ کتابخانه درجه سه و ۳۹ کتابخانه درجه چهار و ۱۲۲ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۴۱ کتابخانه شهری و ۴۰ کتابخانه روستایی است و ۱۸۳۸۹ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۴۲۴۵ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۴۲ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۳۱ کتابخانه روستایی و ۱۱۱ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۵۸۸۳۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۸۱)

۴۳
۱
۲۷
۳۵
۴
۲

کتابداران (تعداد کل: ۲۵)

۰
۱۰
۰
۰
۰

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۴۲)

۴۶
۰
۲۵
۰
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۵۳ کتابدار از ۷۲۹۱ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۸۳۵۵۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۴ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۴۰ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۶۶ کتابخانه شهری و ۲۸۲۵ کتابخانه روستایی است و ۷۳۲۶۵۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۸۲۳۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۵۲۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -