اطلاعات کتابخانه‌ها

استان فارس

تا این لحظه تعداد ۲۳۴ کتابدار از ۳۷۷ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۱۳۴۸۶۷ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰ کتابخانه درجه یک و ۲۹ کتابخانه درجه دو و ۶۰ کتابخانه درجه سه و ۱۰۶ کتابخانه درجه چهار و ۱۶۲ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۲۵۴ کتابخانه شهری و ۱۲۳ کتابخانه روستایی است و ۵۳۰۵۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۸۲۰۰۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۹۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۷۸ کتابخانه روستایی و ۱۱۲ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۲۸۰۹۴۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۳۷۷)

۱۸
۲۱
۲۵
۱۰
۱۰۰
۲۵
۱۵
۱۲
۱۸
۱۵
۱۳
۶
۳

کتابداران (تعداد کل: ۲۳۴)

۱۲
۱۷
۱۳
۶۷
۱۷
۱۳
۶
۱۰
۳

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۹۰)

۱۱
۱۵
۱۱
۲۹
۲۲
۱۰
۱۱
۵
۶
۱
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -