اطلاعات کتابداران

استان فارس » شهرستان فسا

نام: مجید
نام خانوادگی: کیالی
نام مسجد:
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: مبشری
نام مسجد:
نام: مهدی
نام خانوادگی: کهنسال
نام مسجد:
نام: وحید
نام خانوادگی: حسین زاده
نام مسجد:
نام: سید هادی
نام خانوادگی: سجاد
نام مسجد:
نام: مرضیه
نام خانوادگی: رمضانپور
نام مسجد:
نام: حمید
نام خانوادگی: توسعه
نام مسجد:
نام: فا ئزه
نام خانوادگی: روشندل
نام مسجد:
نام: رحیم
نام خانوادگی: سینایی
نام مسجد:
نام: مریم
نام خانوادگی: ظهرابی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -