اطلاعات کتابخانه‌ها

استان قزوين

تا این لحظه تعداد ۱۴۵ کتابدار از ۱۲۸ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۴۲۰۷۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۴ کتابخانه درجه یک و ۳ کتابخانه درجه دو و ۱۱ کتابخانه درجه سه و ۳۳ کتابخانه درجه چهار و ۷۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۶۹ کتابخانه شهری و ۵۹ کتابخانه روستایی است و ۱۱۰۹۰ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۱۸۶۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۴۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۲۲ کتابخانه روستایی و ۱۸ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۹۷۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۲۸)

۵۹
۵
۱۱
۱

کتابداران (تعداد کل: ۱۴۵)

۶۷
۱۴
۱۵
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۴۰)

۴
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۵۳ کتابدار از ۷۳۰۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۱۶۰۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۶ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۴۹ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۱ کتابخانه روستایی است و ۷۳۳۷۷۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۳۶۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۵۲۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -