اطلاعات کتابخانه‌ها

استان قزوين

تا این لحظه تعداد ۱۴۵ کتابدار از ۱۲۸ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۴۲۰۷۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۴ کتابخانه درجه یک و ۳ کتابخانه درجه دو و ۱۱ کتابخانه درجه سه و ۳۳ کتابخانه درجه چهار و ۷۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۶۹ کتابخانه شهری و ۵۹ کتابخانه روستایی است و ۱۱۰۹۰ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۱۸۶۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۴۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۲۲ کتابخانه روستایی و ۱۸ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۹۷۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۲۸)

۵۹
۵
۱۱
۱

کتابداران (تعداد کل: ۱۴۵)

۶۷
۱۴
۱۵
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۴۰)

۴
۰
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -