اطلاعات کتابخانه‌ها

استان كردستان

تا این لحظه تعداد ۳۵ کتابدار از ۶۸ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۵۸۶۵۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۱۰ کتابخانه درجه سه و ۱۸ کتابخانه درجه چهار و ۳۹ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۳۵ کتابخانه شهری و ۳۳ کتابخانه روستایی است و ۸۶۴۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۰۲۱۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۹۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۷۷ کتابخانه روستایی و ۱۳ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۴۸۱۵۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۶۸)

۶
۲
۱۵
۱۱

کتابداران (تعداد کل: ۳۵)

۳
۱
۳

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۹۰)

۴
۲۶
۶
۲
۱۱
۱۲
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۴ کتابدار از ۷۳۰۷ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۲۳۳۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۲ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۶۹ کتابخانه شهری و ۲۸۳۸ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۳۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۶۹۶ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۸ کتابخانه شهری و ۳۱۱۹ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -