اطلاعات کتابخانه‌ها

استان كردستان

تا این لحظه تعداد ۳۵ کتابدار از ۶۸ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۵۸۶۵۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۱ کتابخانه درجه دو و ۱۰ کتابخانه درجه سه و ۱۸ کتابخانه درجه چهار و ۳۹ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۳۵ کتابخانه شهری و ۳۳ کتابخانه روستایی است و ۸۶۴۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۰۲۱۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۹۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۷۷ کتابخانه روستایی و ۱۳ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۴۸۱۵۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۶۸)

۶
۲
۱۵
۱۱

کتابداران (تعداد کل: ۳۵)

۳
۱
۳

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۹۰)

۴
۲۶
۶
۲
۱۱
۱۲
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۰ کتابدار از ۷۳۳۱ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۰۰۰۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۷۷ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۸۳ کتابخانه شهری و ۲۸۴۸ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۹۳۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۲۷۵۵ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۶ کتابخانه شهری و ۳۱۲۱ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۳۵۱۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -