اطلاعات کتابخانه‌ها

استان كرمان

تا این لحظه تعداد ۷۵ کتابدار از ۶۲ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۹۴۳۲۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۵ کتابخانه درجه یک و ۶ کتابخانه درجه دو و ۱۰ کتابخانه درجه سه و ۲۷ کتابخانه درجه چهار و ۱۴ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۲ کتابخانه شهری و ۲۰ کتابخانه روستایی است و ۹۶۸۳ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۱۷۷۹ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۴۷ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۶۱ کتابخانه روستایی و ۸۶ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۵۱۶۴۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۶۲)

۰
۱
۵
۲۴
۱
۱
۰

کتابداران (تعداد کل: ۷۵)

۱
۱
۴
۳۳
۱
۲
۰

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۴۷)

۱۴
۲۳
۲۱
۱۱
۲۰
۲۰
۶
۶
۰
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -