اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان لرستان

تا این لحظه تعداد ۱۳۵ کتابدار از ۱۰۰ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۲۴۱۳۱۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۳ کتابخانه درجه یک و ۲ کتابخانه درجه دو و ۱۰ کتابخانه درجه سه و ۲۹ کتابخانه درجه چهار و ۵۶ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۵۷ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و ۸۹۳۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۵۰۹۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۵۹ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۳۲ کتابخانه روستایی و ۲۷ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۲۱۰۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۰۰)

۲۵
۷
۱۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۳۵)

۲۳
۱۵
۱۱
۱۴

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۵۹)

۱۲
۱۱
تا این لحظه تعداد ۶۴۸۸ کتابدار از ۷۲۲۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۳۳۱۱۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۷ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۴۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۴۲ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۱۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۱۹ کتابخانه شهری و ۲۸۰۳ کتابخانه روستایی است و ۷۲۴۴۱۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۹۵۸۲۵ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۲۶ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۳ کتابخانه شهری و ۳۱۱۳ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۲۱۰۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -