اطلاعات کتابخانه‌ها

استان مازندران

تا این لحظه تعداد ۲۸۲ کتابدار از ۳۰۱ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۶۱۷۷۴۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۴ کتابخانه درجه یک و ۸ کتابخانه درجه دو و ۲۲ کتابخانه درجه سه و ۷۳ کتابخانه درجه چهار و ۱۹۴ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۳۲ کتابخانه شهری و ۱۶۹ کتابخانه روستایی است و ۲۶۷۸۳ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۴۰۵۰۰ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۶۶ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۷۲ کتابخانه روستایی و ۹۴ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۶۴۴۹۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۳۰۱)

۳۱
۴۶
۱۶
۳۷
۹
۱۳
۱۵

کتابداران (تعداد کل: ۲۸۲)

۲۸
۵۹
۳۵
۱۱
۲۳
۱۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۶۶)

۵
۱۳
۱۳
۳
۱۷
۶
۲۴
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -