اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان اردبيل

تا این لحظه تعداد ۱۶۴ کتابدار از ۱۴۴ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۰۴۵۶۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۶ کتابخانه درجه یک و ۹ کتابخانه درجه دو و ۲۹ کتابخانه درجه سه و ۴۴ کتابخانه درجه چهار و ۵۶ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۰۰ کتابخانه شهری و ۴۴ کتابخانه روستایی است و ۱۰۶۷۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۷۳۹۰ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۸۵ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۸۴ کتابخانه روستایی و ۱۰۱ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۸۴۳۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۴۴)

۷۵
۱۵
۲
۸
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۶۴)

۷۳
۱۸
۲
۷
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۸۵)

۶۶
۱۴
۱۸
۷
۸
۴
تا این لحظه تعداد ۶۵۵۳ کتابدار از ۷۲۹۰ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۸۰۷۵۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۴ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۳۹ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۶۶ کتابخانه شهری و ۲۸۲۴ کتابخانه روستایی است و ۷۳۲۳۲۹ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۷۹۸۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۲۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۵ کتابخانه شهری و ۳۱۱۲ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۱۹۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -