اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان اردبيل

تا این لحظه تعداد ۱۶۴ کتابدار از ۱۴۴ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۰۴۵۶۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۶ کتابخانه درجه یک و ۹ کتابخانه درجه دو و ۲۹ کتابخانه درجه سه و ۴۳ کتابخانه درجه چهار و ۵۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۰۰ کتابخانه شهری و ۴۴ کتابخانه روستایی است و ۱۰۶۱۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۷۱۰۰ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۸۵ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۸۴ کتابخانه روستایی و ۱۰۱ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۸۴۳۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۴۴)

۷۵
۱۵
۲
۸
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۶۴)

۷۳
۱۸
۲
۷
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۸۵)

۶۶
۱۴
۱۸
۷
۸
۴
تا این لحظه تعداد ۶۵۰۳ کتابدار از ۷۲۶۵ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۱۹۶۹۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۴۹ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۳ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۲۲ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۵۳ کتابخانه شهری و ۲۸۱۲ کتابخانه روستایی است و ۷۲۹۴۶۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۳۴۵۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۱۴ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۲۰۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -