اطلاعات کتابخانه‌ها

استان اردبيل

تا این لحظه تعداد ۱۶۴ کتابدار از ۱۴۷ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۱۰۶۶۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۶ کتابخانه درجه یک و ۹ کتابخانه درجه دو و ۲۹ کتابخانه درجه سه و ۴۴ کتابخانه درجه چهار و ۵۹ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۱۰۲ کتابخانه شهری و ۴۵ کتابخانه روستایی است و ۱۰۷۶۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۷۸۸۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۸۱ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۸۲ کتابخانه روستایی و ۹۹ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۸۰۳۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۴۷)

۷۵
۱۶
۲
۸
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۶۴)

۷۳
۱۸
۲
۷
۲

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۸۱)

۶۵
۱۳
۱۸
۷
۷
۴
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۷۷ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۶۶۳۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۴ کتابخانه شهری و ۲۷۹۳ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۴۹۹ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۴۳۳۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۱۶ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۴ کتابخانه شهری و ۲۹۹۲ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۶۰۰۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -