اطلاعات کتابداران

استان يزد » شهرستان مهريز

نام: مرتضی
نام خانوادگی: زارع
نام مسجد:
نام: سید جلیل
نام خانوادگی: حسینی المدوالی
نام مسجد:
نام: حسین
نام خانوادگی: دهقانیزاده
نام مسجد:
نام: محمد حسین
نام خانوادگی: دهقان
نام مسجد:
نام: حمید
نام خانوادگی: زارع بیدکی
نام مسجد:
نام: عمار
نام خانوادگی: عابدیان
نام مسجد:
نام: فرزاد
نام خانوادگی: زارع بیدکی
نام مسجد:
نام: محمود
نام خانوادگی: زارع خورمیزی
نام مسجد:
نام: محمد جواد
نام خانوادگی: بذرافشان
نام مسجد:
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسمی
نام مسجد:
« صفحه قبل  صفحه بعد »
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۸ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۷ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۵۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -