اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان ايلام

تا این لحظه تعداد ۱۵۹ کتابدار از ۱۵۲ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۹۸۷۴۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲ کتابخانه درجه یک و ۹ کتابخانه درجه دو و ۱۵ کتابخانه درجه سه و ۳۶ کتابخانه درجه چهار و ۹۰ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۸۶ کتابخانه شهری و ۶۶ کتابخانه روستایی است و ۹۰۶۳ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۲۵۷۲۹ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۴۱ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۹۸ کتابخانه روستایی و ۴۳ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۹۴۵۶۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۵۲)

۶۰
۲۶
۱۹
۷

کتابداران (تعداد کل: ۱۵۹)

۷۱
۲۸
۱۲
۵

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۴۱)

۲۴
۲۲
۱۰
۱۲
۲۰
۱۱
۶
تا این لحظه تعداد ۶۴۸۶ کتابدار از ۷۲۱۹ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۷۴۴۳۱۸ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۳ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۴۳ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۶ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۲۰ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۱۷ کتابخانه شهری و ۲۸۰۲ کتابخانه روستایی است و ۷۲۳۲۲۹ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۹۲۸۶۰ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۲۵ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۲ کتابخانه شهری و ۳۱۱۳ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۱۹۰۳ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -