اطلاعات کتابخانه‌ها

استان بوشهر

تا این لحظه تعداد ۱۱۹ کتابدار از ۱۳۳ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۵۲۹۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۵ کتابخانه درجه دو و ۱۴ کتابخانه درجه سه و ۵۷ کتابخانه درجه چهار و ۵۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۹۰ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و ۷۹۸۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۹۸۹۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۱۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۴۹ کتابخانه روستایی و ۶۱ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۵۱۵۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۳۳)

۲۲
۱۸
۱۳
۱۲
۷
۹
۱۰

کتابداران (تعداد کل: ۱۱۹)

۱۴
۱۵
۱۲
۱۵
۵
۷

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۱۰)

۶
۱۰
۲۵
۱۵
۰
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۴ کتابدار از ۷۳۰۷ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۰۸۳۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۲ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۶۹ کتابخانه شهری و ۲۸۳۸ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۲۶۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۶۹۶ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۸ کتابخانه شهری و ۳۱۱۹ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -