اطلاعات کتابخانه‌ها

استان بوشهر

تا این لحظه تعداد ۱۱۹ کتابدار از ۱۳۲ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۵۱۴۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۵ کتابخانه درجه دو و ۱۴ کتابخانه درجه سه و ۵۷ کتابخانه درجه چهار و ۵۶ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۸۹ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و ۷۹۶۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۹۷۴۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۰۸ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۴۸ کتابخانه روستایی و ۶۰ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۴۷۳۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۳۲)

۲۲
۱۸
۱۳
۱۲
۶
۹
۱۰

کتابداران (تعداد کل: ۱۱۹)

۱۴
۱۵
۱۲
۱۵
۵
۷

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۰۸)

۶
۱۰
۲۵
۱۴
۰
۰
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۳ کتابدار از ۷۱۸۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۵۷۱۵۸۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۰ کتابخانه درجه یک و ۳۱۱ کتابخانه درجه دو و ۸۳۸ کتابخانه درجه سه و ۱۹۳۷ کتابخانه درجه چهار و ۳۸۹۶ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۳۸۸ کتابخانه شهری و ۲۷۹۴ کتابخانه روستایی است و ۷۱۷۶۴۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۲۸۵۱۲۷ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۴۰۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۴۲۱ کتابخانه شهری و ۲۹۸۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۲۵۹۳۹۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی- -