اطلاعات کتابخانه‌ها

استان بوشهر

تا این لحظه تعداد ۱۱۹ کتابدار از ۱۳۳ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۳۵۲۹۴۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۰ کتابخانه درجه یک و ۵ کتابخانه درجه دو و ۱۴ کتابخانه درجه سه و ۵۷ کتابخانه درجه چهار و ۵۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۹۰ کتابخانه شهری و ۴۳ کتابخانه روستایی است و ۷۹۸۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۹۸۹۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۱۰ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۴۹ کتابخانه روستایی و ۶۱ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۱۵۱۵۱ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۳۳)

۲۲
۱۸
۱۳
۱۲
۷
۹
۱۰

کتابداران (تعداد کل: ۱۱۹)

۱۴
۱۵
۱۲
۱۵
۵
۷

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۱۰)

۶
۱۰
۲۵
۱۵
۰
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۵۷ کتابدار از ۷۳۰۵ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۲۱۰۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۶ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۲ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۳۴ کتابخانه روستایی است و ۷۳۳۷۷۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۹۴۶۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۵۲۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -