اداره کل کتابخانه های مساجد کشور » اطلاعات کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه‌ها

استان تهران

تا این لحظه تعداد ۱۲۷۸ کتابدار از ۴۳۱ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۹۱۶۰۴۷ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۴۷ کتابخانه درجه یک و ۳۸ کتابخانه درجه دو و ۷۵ کتابخانه درجه سه و ۱۴۴ کتابخانه درجه چهار و ۱۲۷ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۳۷۲ کتابخانه شهری و ۵۹ کتابخانه روستایی است و ۶۲۷۳۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۸۰۷۸۱ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۳۰۷ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۱۹۷ کتابخانه روستایی و ۱۱۱۰ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۲۸۹۳۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۴۳۱)

۲۱۲
۱۴
۲۷
۲۰
۲۳
۲۳
۶
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۲۷۸)

۵۹۴
۲۸
۱۱۸
۷۱
۵۸
۱۰۳
۲۶
۱۴
۱۵
۶

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۳۰۷)

۴۶۶
۳۶
۱۱۰
۶۹
۷۰
۹۸
۵۴
۳۴
۴۲
۸
۲۶
تا این لحظه تعداد ۶۵۵۳ کتابدار از ۷۲۹۱ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۸۳۵۵۹ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۴ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۶ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۴ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۴۰ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۶۶ کتابخانه شهری و ۲۸۲۵ کتابخانه روستایی است و ۷۳۲۶۵۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۰۸۲۳۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۵۲۶۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -