اطلاعات کتابخانه‌ها

استان تهران

تا این لحظه تعداد ۱۳۱۳ کتابدار از ۴۲۷ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۹۱۳۷۴۷ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۴۸ کتابخانه درجه یک و ۳۸ کتابخانه درجه دو و ۷۵ کتابخانه درجه سه و ۱۴۲ کتابخانه درجه چهار و ۱۲۴ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۳۷۰ کتابخانه شهری و ۵۷ کتابخانه روستایی است و ۶۲۳۷۶ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۸۰۷۸۳ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۱۳۰۴ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۱۹۷ کتابخانه روستایی و ۱۱۰۷ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۲۸۷۷۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۴۲۷)

۲۱۳
۱۳
۲۷
۲۰
۲۲
۲۳
۶
۲

کتابداران (تعداد کل: ۱۳۱۳)

۶۱۹
۲۹
۱۱۹
۷۳
۵۹
۱۰۴
۲۶
۱۴
۱۵
۷

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۱۳۰۴)

۴۶۵
۳۶
۱۱۰
۶۸
۷۰
۹۸
۵۳
۳۴
۴۲
۸
۲۶
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۰ کتابدار از ۷۳۳۱ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۰۰۰۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۷۷ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۸۳ کتابخانه شهری و ۲۸۴۸ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۹۳۲ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۲۷۵۵ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۷ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۶ کتابخانه شهری و ۳۱۲۱ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۳۵۱۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -