اطلاعات کتابخانه‌ها

استان چهارمحال و بختياری

تا این لحظه تعداد ۱۱۶ کتابدار از ۱۶۷ کتابخانه مسجد در این استان به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۴۲۳۸۵۶ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۳ کتابخانه درجه یک و ۸ کتابخانه درجه دو و ۲۰ کتابخانه درجه سه و ۴۶ کتابخانه درجه چهار و ۹۰ کتابخانه درجه پنج از این استان در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۸۰ کتابخانه شهری و ۸۷ کتابخانه روستایی است و ۱۳۴۳۸ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۳۰۳۳۴ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد در این استان بهره می‌گیرند. همچنین تعداد ۹۱ کتابخانه باز در این استان ثبت شده است که از این تعداد ۵۸ کتابخانه روستایی و ۳۳ کتابخانه شهری است. همچنین تعداد ۷۲۵۵۲ جلد کتاب در کتابخانه‌های باز این استان موجود است.

* برای مشاهده فهرست کتابخانه‌های هر شهر، روی نام کلیک نمایید.

کتابخانه‌ها (تعداد کل: ۱۶۷)

۱۹
۴۸
۲۱
۲۵
۹
۱۴
۱۳
۱۰

کتابداران (تعداد کل: ۱۱۶)

۱۶
۴۰
۱۹
۱۲
۱۵
۱

کتابخانه‌های باز (تعداد کل: ۹۱)

۳۷
۲۴
۷
۶
۰
تا این لحظه تعداد ۶۵۹۹ کتابدار از ۷۳۱۳ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۸۹۵۷۷۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۷ کتابخانه درجه دو و ۸۵۴ کتابخانه درجه سه و ۱۹۷۹ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۵۸ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۷۱ کتابخانه شهری و ۲۸۴۲ کتابخانه روستایی است و ۷۳۴۵۸۱ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۱۲۶۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۹ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۹ کتابخانه شهری و ۳۱۲۰ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۴۷۸۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -