ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ انسان 250 ساله

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
"ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ انسان 250 ساله "
 لظفا ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮاﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺪد  15 رقمی ​​ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم شهرستان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ 10008940561 ﭘﯿﺎﻣﮏ نمایید.

* دریافت فایل کتاب مسابقه *

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ(9 دی ماه سال 1397 )
 
1.     هدف از هجرت پیامبر به مدینه چه بود؟
الف) مبارزه با کفار مکه             ب ) رساندن پیام بیداری و آزادی و خوشبختی انسان به همه دلها 
ج ) مبارزه با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن روزها حاکم در سراسر نیا        د) ب و ج        
2.     چرا مکه یک دشمن برای جامعه تازه متولد شده محسوب می شد؟
الف ) در مکه حکومت به معنای رایج وجود نداشت    ب ) گروه اشرافی متکبر بر مکه حکومت می کردند که در مقابل مولود تازه با هم همدست بودند.                 
ج) گروه اشرافی متکبرمتنفذ حاکم با هم اختلاف داشتند             د) قبایل نیمه وحشی در اطراف آن وجود داشت
3.     واژه امامت در مکتب تشیع بیشتر به کدام معنا گرفته می شد؟
الف) پیشوایی (مطلق)   ب) پیشوایی فکری      ج)پیشوایی سیاسی      د) ب و ج
4.     جریان امامت چند دوره را پشت سر گذاشت؟
الف)سه       ب)چهار       ج) پنج     د)شش
5.     بزرگترین خصوصیت امیر المومنین (ع) چه بود؟
الف)تقوا      ب) عدل مطلق       ج) جهاد       د) همه موارد
6.     سه عنصری که در زندگی ، شخصیت و شهادت امیرالمومنین(ع) جمع شده اند عبارتند از؟
الف) اقتدار، پیروزی، ولایت     ب)مظلومیت، محبوبیت، اقتدار     ج) اقتدار، مظلومیت، پیروزی     د) عدالت، اقتدار، پیروزی
7.     به نظر رهبر معظم انقلاب کدام مقام حضرت فاطمه زهرا(س) بالاتر از سایرمقامات ایشان هست؟
الف)جهادی     ب) انقلابی      ج) اجتماعی     د) معنوی
8.     این حادثه عبارت است از " تبدیل جریان خلافت اسلامی به سلطنت" ؟
الف) هجرت پیامبر(ص) به مدینه    ب)صلح امام حسن (ع)    ج)حادثه عاشورا و شهادت امام حسین (ع)     د) شورای شش نفره تعیین خلیفه در زمان امیر المومنین(ع)
9.     علاج وقوع دشمن (آفت برونی و آفت درونی ) کدام است؟
الف) جهاد      ب) تقوا       ج)آفت برونی جهاد و آفت درونی تقوا      د)آفت برونی تقوا و آفت درونی جهاد
10. اولین کار اصلی امام سجاد کدام گزینه را شامل می شود؟
الف) ایجاد تشکیلات منسجم برای همه پیروان اسلام      ب) تدوین اندیشه اسلامی ...    ج) ایجاد تشکیلات منسجم برای پیروان تشیع     د) اثبات حقانیت اصل ...
11. اصحاب السر لقب اصحاب کدام امام بود؟
الف) امام حسن(ع)    ب)امام سجاد(ع)   ج) امام باقر(ع)    د) امام صادق(ع)
12. کدام گزینه از نمودارهای مهم و برجسته در زندگی امام صادق(ع) به شمار نمی رود؟
الف) تبیین و تبلیغ مسئله امامت   ب) تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی
ج)وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک – سیاسی       د) همه موارد از نمودارها به شمار می رود
 13) مهمترین مقصود مآمون از دعوت امام هشتم (ع) به خراسان کدام بود؟
الف) تخطئه مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خلافت های اموی و عباسی   
 ب)تبدیل صحنه مبارزات حاد انقلابی شیعیان به عرصه فعالیت های سیاسی آرام و بی خطر
ج) نقض ادعای شیعیان مبنی بر زهد و پارسایی و بی اعتنایی ائمه به دنیا     د) تحت کنترل در آوردن امام (ع) و همه سلحشوران علوی
 14) گسترش تشکیلات شیعه در سر تاسر دنیای اسلام در چه زمانی بیشترین مقدار را داشته است؟
الف) در زمان امام هشتم(ع)      ب) در زمان امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع)     ج) در زمان امام حسن(ع)   د) در زمان امام جواد(ع)، امام هادی(ع) و امام حسن عسگری(ع)
15 ) امام زمان (عج) جامعه اش را بر چند پایه بنا میکند؟
الف) نابود و قلع و قمع کردن ریشه های ظلم و طغیان     ب) بالارفتن سطح اندیشه انسان    ج) استخراج همه نیروهای طبیعت و انسان    د) همه موارد 
تا این لحظه تعداد ۶۶۰۱ کتابدار از ۷۳۴۲ کتابخانه مسجد به ثبت رسیده است. در کل تعداد ۱۸۹۳۴۵۲۵ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است. همچنین تعداد ۲۰۵ کتابخانه درجه یک و ۳۱۶ کتابخانه درجه دو و ۸۵۵ کتابخانه درجه سه و ۱۹۸۵ کتابخانه درجه چهار و ۳۹۸۱ کتابخانه درجه پنج از سراسر کشور در این سامانه به ثبت رسیده است. از آمار فوق تعداد ۴۴۹۲ کتابخانه شهری و ۲۸۵۰ کتابخانه روستایی است و ۷۳۶۸۹۷ متر مربع مساحت را شامل می‌شود و نیز تعداد ۱۳۱۴۴۳۸ عضو ثابت از خدمات کتابخانه‌های مساجد بهره می‌گیرند.
تا این لحظه ۶۶۳۳ کتابخانه باز مساجد در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۳۵۱۷ کتابخانه شهری و ۳۱۱۶ کتابخانه روستایی است. در کل تعداد ۲۳۶۰۲۵۴ جلد کتاب در کتابخانه‌های فوق موجود است.

نظرسنجی

هیچ نظرسنجی ای ثبت نشده است

مسابقات کتابخوانی

- -